๑๖ ก.ค. ๖๐ :: พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า สาธุชนไหว้พระ รับศีล และฟังธรรม ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร