ฟังธรรมทุกวันพระ ตลอดพรรษา ปี ๒๕๖๐
••••••••••••••••••••••••••
ขอเชิญสาธุชนสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล ฟังธรรม ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร เวลา ๐๘.๓๐ น.