ฟังพระธรรมเทศนาทุกวันพระ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ฟังพระธรรมเทศนาทุกวันพระ ตลอดพรรษาปี ๒๕๖๑

ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เวลา ๐๘.๓๐ น.