กิจกรรมวันออกพรรษา

กิจกรรมวันออกพรรษา และวันตักบาตรเทโวโรหณะ
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร กรุงเทพมหานคร