สวดมนต์ข้ามปี2561-2562

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน
สวดมนต์ข้ามปี เสริมบุญบารมี
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๐๐ น.