สวดเมตตาใหญ่ทุกวันศุกร์ ตลอดพรรษา ปี ๒๕๖๐
ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร เวลา ๑๗.๓๐ น.
……………………..……………………..….
๑๔ ก.ค.๖๐ :: พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ นำพระภิกษุสามเณร และสาธุชน เจริญพระพุทธมนต์บทเมตตาพรหมวิหารภาวนา หรือ บทเมตตาใหญ่ เจริญจิตตภาวนา ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร