อาสาฬหบูชา ๒๕๖๑

#วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘๘  วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร