พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ. 9)

พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน

นามเดิม

 • พระมหาโสภณ ฉายา โสภณจิตฺโต นามสกุล พุ่มพวง

เกิด

 • 5 เมษายน 2506 ณ บ้านกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร

บรรพชา

 • ที่วัดกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร

อุปสมบท

 • ที่วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

 • จบเปรียญธรรม 9 ประโยค

จบปริญญาโท (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคมมหาวิทยาลัยเกริก

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (13 พฤษภาคม 2555)
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (27 พฤศจิกายน 2555)
 • ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (25 พฤษภาคม 2557)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2 สิงหาคม 2557)

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร (5 มิถุนายน 2544)
 • พระอุปัชฌาย์วิสามัญ (5 เมษายน 2549)
 • เจ้าคณะภาค 13 (9 พฤษภาคม 2564)
 • กรรมการมหาเถรสมาคม (11 ธันวาคม 2564)

สมณศักดิ์

 • พระราชาคณะชั้นสามัญ ราชทินนามว่า พระศรีวชิรโมลี (5 ธันวาคม 2541)
 • พระราชาคณะชั้นราช ราชทินนามว่า พระราชสุธี (5 ธันวาคม 2546)
 • พระราชาคณะชั้นเทพ ราชทินนามว่า พระเทพคุณาภรณ์ (5 ธันวาคม 2551)

งานพิเศษ

 • เป็นกรรมการและเลขานุการพิจารณาตรวจต้นฉบับและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
 • จัดทำโครงการผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
 • จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “พ่อหลวงกับพระพุทธศาสนา” ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 84 พรรษา ปีพ.ศ. 2554

ผลงาน

พระเทพคุณาภรณ์เป็นพระนักเผยแผ่ ได้แสดงธรรมตามวาระสำคัญต่างๆ และมุ่งมั่นในการพัฒนาวัดให้งดงามสมกับเป็นพระอารามหลวง ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจพัฒนาพระอาราม อาทิ พระอุโบสถ พระเจดีย์ ศาลาราย กำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ มณฑปจัตุรมุข ศาลาการเปรียญ โรงเรียนพระปริยัติธรรม กุฏิสงฆ์ทรงปั้นหยา กุฏิสงฆ์ทรงตรีมุข จนแล้วเสร็จตามโครงการบูรณะพระอารามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ปีพ.ศ. 2547
ทั้งยังได้สร้างอาคารสงฆ์เทวราชธรรมาภิรมย์ 2 ชั้น อาคารสงฆ์พระมงคลนาวาวุธ 4 ชั้น พิพิธภัณฑ์สักทองวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร อาคารสงฆ์เทวราชธรรมสถิต 3 ชั้น ตลอดจนบูรณะพระเจดีย์ทรงเครื่องสมัยอยุธยาตอนปลาย สร้างศาลาบุญบารมี ศาลาทานบารมี และโป๊ะท่าเทียบเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา ลานโพธิ์ ลานธรรม และอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ มวก.

อดีตเจ้าอาวาส

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เจ้าอาวาสที่ครองวัดนี้เท่าที่สามารถหาหลักฐานได้มีดังต่อไปนี้
 1. พระปลัดมุก
 2. พระธรรมุเทศาจารย์ (ฉิม)
 3. พระครูธรรมุเทศาจารย์ (ยิ้ม)
 4. พระประสิทธิสุตคุณ (แดง)
 5. พระมหาทิม
 6. พระสรภาณกวี (ชื่น)
 7. พระเทพสิทธินายก (เลียบ ปุณฺณสิริ) พ.ศ. 2457 - 2472
 8. พระอริยมุนี (หว่าง ธมฺมโชโต) พ.ศ. 2472 – 2501
 9. พระอริยมุนี (ศรี ฐิตพโล ป.ธ. 8) พ.ศ. 2501 - 2540
 10. พระมหาสมบัติ สุวโจ ป.ธ. 8 รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. 2540 – 2544