ธรรมะออนไลน์

May 27, 2017

ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา

ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา   การฟังธรรม เป็นเหตุเรืองปัญญา ผู้สนใจฟังธรรม ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจศึกษาธรรม ย่อมได้ปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ การตั้งใจฟัง จึงเป็นปัจจัยอันสำคัญของผู้สนใจประกอบกิจการงานทั้งปวง  การงานทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์ มีความรู้ มีความเข้าใจการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษางานให้ถ่องแท้ก่อนลงมือทำงาน โดยฟังคำแนะนำ คำสอน คำว่ากล่าวตักเตือนจากผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นครู อาจารย์ หรือ  ผู้เป็นหัวหน้างาน ด้วยความตั้งใจและสนใจ […]
May 27, 2017

อานิสงส์การรักษาศีล

อานิสงส์การรักษาศีล คำว่า  “ศีล” คือ การสำรวมระวังกาย และวาจา ให้เรียบร้อยดี ไม่มีโทษ กล่าวคือ เจตนางดเว้นจากความประพฤติปฏิบัติที่เป็นการเบียดเบียนตนเอง และผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหาย ศีล นั้นคู่กับ ธรรม ศีลเป็นข้อห้าม ส่วนธรรมเป็นข้อปฏิบัติ ดังเช่น เบญจศีล คือ ศีล 5 เป็นข้อห้ามประพฤติปฏิบัติอันเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 5 ข้อ สำหรับฆราวาสผู้ครองเรือน ได้แก่ […]
May 27, 2017

พื้นฐานของคนดี

พื้นฐานของคนดี   ศีล หมายถึง การงดเว้นจากการประพฤติผิดทางกายและวาจา การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย กล่าวคือไม่ทำผิด ไม่พูดผิด ส่วนประเภทของศีลจำแนกตามผู้ปฏิบัติทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต ศีล 5 ศีล 8 หรือศีลอุโบสถ เป็นข้อปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์ ศีล 10 เป็นข้อปฏิบัติสำหรับสามเณร    และศีล 227 เป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุ ศีลเกิดขึ้นได้ เพราะมีเจตนางดเว้น 3 […]
May 26, 2017

ความซื่อตรง

ความซื่อตรง ความเป็นผู้ซื่อตรง หมายถึง ตรงในทางที่ดี ทางสุจริต  ตรงต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหายของตน หรือหลักการของตน           ความซื่อตรงนี้ เมื่อกล่าวโดยลักษณะแยกได้เป็น 6 ประการ คือ ประการแรก  ซื่อตรงต่อบุคคล คือ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับตนเอง  ไม่ว่าจะชั้นสูง เสมอกันหรือต่ำกว่าก็ตาม ไม่คดโกงผู้อื่น ไม่นินทาว่าร้ายใครในที่ลับหลังด้วยเจตนาชั่ว ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ไม่เนรคุณผู้มีพระคุณ           ประการที่ […]
May 26, 2017

คนว่าง่าย

คนว่าง่าย คนว่าง่าย มีลักษณะดังนี้ คือ ไม่พูดกลบเกลื่อน เมื่อได้รับการว่ากล่าวตักเตือน รับฟังด้วยดี ไม่ใช่แก้ตัวแล้วปิดประตูความคิดไม่รับฟัง ไม่นิ่งเฉยเมื่อได้รับการเตือน นำคำตักเตือนนั้นมาพิจารณาและแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ ไม่จับผิดผู้ว่ากล่าวสั่งสอน ผู้สอนอาจจะมีความผิดพลาดเนื่องจากความประมาท ควรให้อภัยต่อผู้สอน เพราะการจับผิดทำให้ผู้สอนต้องอับอายขายหน้าได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีงาม           เคารพต่อคำสอนและผู้สอน รู้จักสัมมาคารวะต่อผู้ให้คำสอน และเคารพในสิ่งที่ผู้สอนได้นำมาแนะนำ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่แสดงความถือตัวว่า อยู่เหนือผู้อื่นในสิ่งที่ตัวเองเป็นตัวเองมี มีความยินดีต่อคำสอน ยอมรับในคำสอนนั้นๆ ด้วยความยินดี เช่นการไม่แสดงความเบื่อหน่ายเพราะเคยฟังมาแล้ว […]