ธรรมะออนไลน์

May 26, 2017

อดทน

อดทน ความอดทน หมายถึง ความอดทนเพื่อบรรลุความดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ เมื่อถูกกระทบด้วยสิ่งอันไม่พึงปรารถนา เป็นลักษณะของกายและใจที่พร้อมจะเผชิญกับเหตุการณ์ที่พึงทำหรือที่จะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ โดยไม่มีความย่อท้อหรืออ่อนแอ เมื่อประสบกับสิ่งที่ลำบากหรือสิ่งที่ไม่ต้องการ จำแนกเป็น 3 ประการ คือ ประการแรก อดทนต่อความยากลำบาก ในการดำเนินชีวิต ในบางครั้ง มีปัญหาอุปสรรคและภัยต่างๆ เช่น ในปัจจุบัน ประชาชนส่วนมากประสบภัย น้ำท่วมเป็นเวลานาน ได้รับความเดือนร้อนในหลายจังหวัด ที่เคยอยู่อย่างสุขสบาย กลายเป็นความทุกข์ยากลำบาก บางครอบครัวต้องสูญเสียญาติพี่น้อง บางครอบครัวต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง […]
May 26, 2017

พอเพียง

พอเพียง ทุกคนที่เกิดมามีชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้  ล้วนแต่มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น  ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญ และจะต้องหาวิธีแก้อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเรื่องกิน การทำงาน การครองชีวิต ชีวิตที่ดีที่สุด คือชีวิตที่สามารถแก้ปัญหาได้ การดำเนินชีวิตอยู่อย่างสงบ เรียบง่าย ควบคุมตัวเองไม่ให้ตกเป็นทาสความอยากมากจนเกินไป นั่นคือ ความรู้จักพอ เพราะเห็นว่ามนุษย์เรานั้นส่วนมากเป็นพวกวัตถุนิยม คือนิยมเรื่องวัตถุฟุ่มเฟือย และนิยมความมีเกียรติ ชื่อเสียง ถ้าใครมีวัตถุนิยมนี้มากจะรู้สึกว่ามีความสุข ส่วนคนที่ไม่มี จะรู้สึกว่าไม่เป็นสุข หรือรู้สึกเบื่อหน่าย ชีวิตจึงมีแต่ความวุ่นวาย กระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อแสวงหาปัจจัยมาสนองความต้องการ ขาดความพอดีในชีวิต […]
May 26, 2017

เคารพ นอบน้อม

เคารพ นอบน้อม สิ่งที่ควรเคารพ มีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ การศึกษา ความไม่ประมาท การดำเนินตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพ การสนทนาปราศรัย การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความเคารพ คนที่มีความเคารพ เป็นคนน่ารัก น่าเอ็นดู น่าเกรงใจ ได้รับความสุขกายสบายใจ ไม่มีความเดือดร้อน ไม่มีเวรไม่มีภัย สามารถถ่ายทอดความดีจากผู้อื่นได้ง่าย ผู้อื่นอยากช่วยเหลือเพิ่มเติมคุณความดีให้ยิ่งขึ้น เป็นคนไม่ประมาท เป็นคนมีปัญญาละเอียดอ่อน รู้จริงและทำได้จริง เกิดในตระกูลสูงไปทุกภพทุกชาติ บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย          ผู้มีพระศาสดาเป็นที่เคารพ  […]
May 22, 2017

แสงสว่างของชีวิต

แสงสว่างของชีวิต “ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า เป็นชีวิตที่ประเสริฐ เป็นชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญา” ทุกชีวิตต้องการความสุข หลีกเลี่ยงความทุกข์ แต่เพื่อชีวิตที่ประเสริฐสุด เราต้องเป็นคนมีปัญญา ปัญญาจะเกิดได้ต้องอาศัยการปลูกฝังและพัฒนา เพราะเหตุนั้น การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนปัญญาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากในสังคมมนุษย์ เพราะปัญญาและการศึกษาเล่าเรียน การได้ยินการได้ฟังมาก เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกัน เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ปัญญาคือความรอบรู้ ความเข้าใจสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงวินิจฉัยเหตุการณ์เรื่องราวให้รู้ความจริง ตลอดจนความสามารถในการคิดที่ถูกต้องและแยบคาย คิดหาเหตุผลตรึกตรองอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตและจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุกข์หรือความสุข คนคิดเป็นย่อมได้รับประโยชน์จากเรื่องนั้นมากกว่าเช่นเรื่องของความตาย คนคิดเป็นย่อมเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ทุกข์ร้อน แต่กลับได้ความสงบไม่เศร้าโศกเสียใจ ส่วนคนคิดไม่เป็นเมื่อนึกถึงความตายทุกข์ร้อน หมดกำลังใจ ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ […]
May 19, 2017

ประพฤติธรรมนำสุข

ประพฤติธรรมนำสุข “ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกาย วาจา และใจ เทวดาและปวงชน ย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้ ผู้นั้นละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสุคติโลกสวรรค์” คำว่า ธรรม หมายถึง สภาพที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ แยกเป็นธรรม ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ได้แก่ ขันธ์ 5 และธรรม คือสภาพที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงรวบรวมจัดไว้เป็นหมวดหมู่ โดยจัดได้เป็น 4 ประเภท คือ ธรรมที่ควรศึกษาแล้วกำหนดให้ทราบว่า มีสภาพเป็นอย่างไร ธรรมที่ควรศึกษาให้ทราบว่า ดีหรือชั่ว ควรละชั่วเสีย ธรรมที่ศึกษาทราบว่า ดีแล้ว […]