วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านเทเวศร์

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านเทเวศร์

ข่าวสารและกิจกรรม

Cover for วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
3,947
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เขตดุสิต กรุ?

[28/9/2566]อัพเดทงานบูรณะพระวิหาร ศาลาลารายฯ เขตพุทธาวาสวัดเทวราชกุญชร ... See MoreSee Less
View on Facebook
#ขอเชิญอ่านพระไตรปิฎกวันละนิด ๗. ปฐมตถาคตอัจฉริยสูตรว่าด้วยเหตุอัศจรรย์ของพระตถาคต สูตรที่ ๑ [๑๒๗] ภิกษุทั้งหลาย เหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ๔ ประการ ย่อมปรากฏ เพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. เมื่อพระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต มีสติสัมปชัญญะ เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา แสงสว่างโอฬารประมาณไม่ได้ เกินเลยอานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ย่อมปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ แม้แต่โลกันตริกนรกซึ่งเปิดตลอด ไม่มีอะไรปิดกั้น มืดมิดมองไม่เห็นอะไร <๑> ที่แสงสว่างแห่งดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้ ยังส่องไปไม่ถึง แต่แสงสว่างโอฬารประมาณไม่ได้ ล่วงเลยอานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ย่อมปรากฏในโลกันตริกนรกนั้น แม้พวกสัตว์ที่เกิดในโลกันตริกนรกนั้น จำกันและกันได้ เพราะแสงสว่างนั้นว่า “ท่านผู้เจริญ ทราบว่า สัตว์แม้เหล่าอื่นที่เกิดในที่นี้ มีอยู่” นี้เป็น เหตุอัศจรรย์ ไม่เคยปรากฏประการที่ ๑ ย่อมปรากฏเพราะความ ปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒. เมื่อพระโพธิสัตว์ มีสติสัมปชัญญะ ประสูติจากพระครรภ์ของพระ มารดา ฯลฯ นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ ไม่เคยปรากฏประการที่ ๒ ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๓. เมื่อตถาคตทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฯลฯ นี้เป็นเหตุ อัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ ๓ ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๔. เมื่อตถาคตทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยม แสงสว่างโอฬารประมาณไม่ได้ เกินเลยอานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ย่อมปรากฏ ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ แม้แต่โลกันตริกนรก ซึ่งเปิดตลอด ไม่มีอะไรปิดกั้น มืดมิด มองไม่เห็นอะไร ที่แสงสว่างแห่งดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์มีฤทธิ์มากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้ยังส่องไปไม่ถึง แต่แสงสว่างโอฬารประมาณไม่ได้ ล่วงเลยอานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ย่อมปรากฏในโลกันตริกนรกนั้น แม้พวกสัตว์ที่เกิดในโลกันตริกนรกนั้น จำกันและกันได้ เพราะแสงสว่างนั้นว่า “ท่านผู้เจริญ ทราบว่า สัตว์แม้เหล่าอื่นที่เกิดในที่นี้ มีอยู่” นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ ไม่เคยปรากฏประการที่ ๔ ย่อมปรากฏ เพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ภิกษุทั้งหลาย เหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ๔ ประการนี้แล ย่อมปรากฏ เพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปฐมตถาคตอัจฉริยสูตรที่ ๗ จบ---------------------------------๑ หมายถึง มีความมืดตื้ออันกระทำความมืดสนิท เพราะห้ามความเกิดขึ้นแห่งจักขุวิญญาณ (องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๑๒๗/๓๗๖)ที่มา :: พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ (ภาษาไทย) สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต เล่มที่ ๒๑ ข้อ ๑๒๗ หน้า ๑๙๔-๑๙๖#ปฐมตถาคตอัจฉริยสูตร ... See MoreSee Less
View on Facebook
ขออภัย "หมดแล้ว"#องค์อมรินทรเทวราช#องค์เทวราชเนรมิต ... See MoreSee Less
View on Facebook
เจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานจิตวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ :: พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เจ้าคณะภาค ๑๓ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานจิต องค์อมรินทรเทวราช องค์เทวราชเนรมิต เพื่อมอบแก่ แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้มีอุปการคุณต่อวัด ณ เทวราชธรรมศาลาวัดเทวรราชกุญชร วรวิหาร ... See MoreSee Less
View on Facebook
#ขอเชิญอ่านพระไตรปิฎกวันละนิด ๙. ปฐมภยสูตรว่าด้วยภัยภายใน สูตรที่ ๑ [๑๑๙] ภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้ ภัย ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. ชาติภัย (ภัยเกิดเพราะความเกิด) ๒. ชราภัย (ภัยเกิดเพราะความแก่) ๓. พยาธิภัย (ภัยเกิดเพราะความเจ็บไข้) ๔. มรณภัย (ภัยเกิดเพราะความตาย) ภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้แลปฐมภยสูตรที่ ๙ จบ---------------------------------ที่มา :: พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ (ภาษาไทย) สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต เล่มที่ ๒๑ ข้อ ๑๑๙ หน้า ๑๘๑#ปฐมภยสูตร ... See MoreSee Less
View on Facebook