วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านเทเวศร์

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านเทเวศร์

ธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมตามกาล

เมื่อโอกาสฟังธรรมมาถึง หรือในวันสำคัญทางศาสนา ต้องไปฟังธรรมบ้าง เพื่อจะได้รับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ในหลักธรรมนั้นๆ และนำมาใช้กับชีวิตเรา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเวลาที่ควรไปฟังธรรม เช่น วันธัมมัสสวนะเป็นวันพระ...

อ่านต่อ

กตัญญูรู้คุณ

คนดี ย่อมเป็นที่ยกย่องนับถือของคนทั่วไป เพราะอำนาจของความกตัญญูกตัญญู หมายถึง บุคคลผู้รู้คุณของคนอื่นบุคคลที่มีคุณและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นมีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์...

อ่านต่อ

เป็นพหูสูต

พหูสูต คือ ผู้ที่ได้ฟังมาก เล่าเรียนมาก เป็นผู้รอบรู้ มีความชำนาญลักษณะของผู้เป็นพหูสูต คือการรู้ในสิ่งนั้น เรื่องนั้น...

อ่านต่อ

ได้สั่งสมบุญมาก่อน

บุญเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขกายสุขใจ สามารถติดตามไปได้ทุกสถานที่ ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า เป็นของเฉพาะตนใครจะแย่งชิงเอาไปไม่ได้ ต้องทำเอาเอง เป็นที่หลั่งไหลมาแห่งโภคสมบัติทั้งหลาย เพราะผลของบุญจะบันดาลให้ได้มนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ...

อ่านต่อ

เข้าใกล้บัณฑิต

ผู้ที่มุ่งหวังความสุขความเจริญในชีวิต หน้าที่การงานของตนแล้ว จึงควรที่จะเข้าหาบัณฑิตบัณฑิต หมายถึง ผู้ทรงคุณความรู้ดี มีปัญญาดี มีศีล มีสมาธิ...

อ่านต่อ

หนีห่างคนพาล

บุคคลที่หวังความสุขความเจริญแก่ชีวิตของตนแล้ว อย่าคบคนพาลสันดานชั่ว ผู้ที่มีความประพฤติอันเลวทรามคนพาลมีลักษณะ ทำชั่ว พูดชั่ว และคิดชั่ว ทำชั่ว มีการฆ่าสัตว์...

อ่านต่อ