วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านเทเวศร์

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านเทเวศร์

พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร

พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
นามเดิม
 • พระมหาโสภณ ฉายา โสภณจิตฺโต นามสกุล พุ่มพวง

เกิด
 • 5 เมษายน 2506 ณ บ้านกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร

บรรพชา
 • ที่วัดกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร

อุปสมบท
 • ที่วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร

การศึกษา
 • จบเปรียญธรรม 9 ประโยค

จบปริญญาโท (ศศ.ม.)
 • สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคมมหาวิทยาลัยเกริก

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (13 พฤษภาคม 2555)

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (27 พฤศจิกายน 2555)

 • ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (25 พฤษภาคม 2557)

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2 สิงหาคม 2557)

ตำแหน่งปัจจุบัน
 • เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร (5 มิถุนายน 2544)

 • พระอุปัชฌาย์วิสามัญ (5 เมษายน 2549)

 • เจ้าคณะภาค 13 (9 พฤษภาคม 2564)

 • ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (30 พฤศจิกายน 2564)

 • กรรมการมหาเถรสมาคม (10 ธันวาคม 2564)

 • ผู้ช่วยแม่กองบาลีสนามหลวง (1 ตุลาคม 2565)

ตำแหน่งในอดีต
 • เจ้าคณะเขตดุสิต (29 มิถุนายน 2547)
 • รองเจ้าคณะภาค 13 (25 ตุลาคม 2549) สมัยที่ 1
 • รองเจ้าคณะภาค 13 (13 ตุลาคม 2553) สมัยที่ 2
 • รองเจ้าคณะภาค 14 (23 ธันวาคม 2557)
สมณศักดิ์
 • พระราชาคณะชั้นสามัญ ราชทินนามว่า พระศรีวชิรโมลี (5 ธันวาคม 2541)

 • พระราชาคณะชั้นราช ราชทินนามว่า พระราชสุธี (5 ธันวาคม 2546)

 • พระราชาคณะชั้นเทพ ราชทินนามว่า พระเทพคุณาภรณ์ (5 ธันวาคม 2551)

 • พระราชาคณะชั้นธรรม ราชทินนามว่า พระธรรมวชิราภรณ์ (13 พฤศจิกายน 2565)
งานพิเศษ
 • เป็นกรรมการและเลขานุการพิจารณาตรวจต้นฉบับและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

 • จัดทำโครงการผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553

 • จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “พ่อหลวงกับพระพุทธศาสนา” ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 84 พรรษา ปีพ.ศ. 2554

     พระธรรมวชิราภรณ์ เป็นพระนักเผยแผ่ ได้แสดงธรรมตามวาระสำคัญต่างๆ และมุ่งมั่นในการพัฒนาวัดให้งดงามสมกับเป็นพระอารามหลวง ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจพัฒนาพระอาราม อาทิ พระอุโบสถ พระเจดีย์ ศาลาราย กำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ มณฑปจัตุรมุข ศาลาการเปรียญ โรงเรียนพระปริยัติธรรม กุฏิสงฆ์ทรงปั้นหยา กุฏิสงฆ์ทรงตรีมุข จนแล้วเสร็จตามโครงการบูรณะพระอารามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ปีพ.ศ. 2547

     ทั้งยังได้สร้างอาคารสงฆ์เทวราชธรรมาภิรมย์ 2 ชั้น อาคารสงฆ์พระมงคลนาวาวุธ 4 ชั้น พิพิธภัณฑ์สักทองวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร อาคารสงฆ์เทวราชธรรมสถิต 3 ชั้น ตลอดจนบูรณะพระเจดีย์ทรงเครื่องสมัยอยุธยาตอนปลาย สร้างศาลาบุญบารมี ศาลาทานบารมี และโป๊ะท่าเทียบเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา ลานโพธิ์ ลานธรรม และอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ มวก.

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เจ้าอาวาสที่ครองวัดนี้เท่าที่สามารถหาหลักฐานได้มีดังต่อไปนี้
 1. พระปลัดมุก
 2. พระธรรมุเทศาจารย์ (ฉิม)
 3. พระครูธรรมุเทศาจารย์ (ยิ้ม)
 4. พระประสิทธิสุตคุณ (แดง)
 5. พระมหาทิม
 6. พระสรภาณกวี (ชื่น)
 7. พระเทพสิทธินายก (เลียบ ปุณฺณสิริ) พ.ศ. 2457 - 2472
 8. พระอริยมุนี (หว่าง ธมฺมโชโต) พ.ศ. 2472 – 2501
 9. พระอริยมุนี (ศรี ฐิตพโล ป.ธ. 8) พ.ศ. 2501 - 2540
 10. พระมหาสมบัติ สุวโจ ป.ธ. 8 รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. 2540 – 2544