ใช้จ่ายทรัพย์อย่างฉลาด

ชื่อว่า ทรัพย์ ใครก็อยากได้ ใครก็ปรารถนา เพราะทรัพย์นั้นจะกล่าวไปก็คล้ายกับแก้ว สารพัดนึก สามารถจะดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเจ้าของได้ คนมีทรัพย์จะได้รับการยกย่องเชิดชูคนมีทรัพย์ ใครๆ ก็นับเป็นญาติ ไปไหนมาไหนทุกคนก็เกรงใจให้เกียรติ ทุกคนจึงแสวงหาแต่ทรัพย์กัน วันๆ หนึ่งคนเราจะสาละวนยุ่งอยู่กับหน้าที่การงาน ก็เพื่อทรัพย์ทั้งนั้น คนไม่ขยันก็ไม่สามารถจะหาทรัพย์ได้คนเช่นไรได้ชื่อว่าเป็นคนขยัน คนขยันมีลักษณะ คือ จะก้มหน้าก้มตาทำงานโดยไม่เกี่ยงว่า อากาศมันหนาวเกินไป อากาศมันร้อนเกินไป ทำงานได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาพดินฟ้าอากาศอย่างไร […]

ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา

การฟังธรรม เป็นเหตุเรืองปัญญา ผู้สนใจฟังธรรม ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจศึกษาธรรม ย่อมได้ปัญญา ความรู้ ความเข้าใจการตั้งใจฟัง จึงเป็นปัจจัยอันสำคัญของผู้สนใจประกอบกิจการงานทั้งปวง การงานทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์ มีความรู้ มีความเข้าใจการทำงานผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษางานให้ถ่องแท้ก่อนลงมือทำงาน โดยฟังคำแนะนำ คำสอน คำว่ากล่าวตักเตือนจากผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เป็นหัวหน้างาน ด้วยความตั้งใจและสนใจ […]

อานิสงส์การรักษาศีล

ศีล หมายถึง การงดเว้นจากการประพฤติผิดทางกายและวาจา การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย กล่าวคือไม่ทำผิด ไม่พูดผิด ส่วนประเภทของศีลจำแนกตามผู้ปฏิบัติทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตศีล 5 ศีล 8 หรือศีลอุโบสถ เป็นข้อปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์ศีล 10 เป็นข้อปฏิบัติสำหรับสามเณร และศีล 227 เป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุศีลเกิดขึ้นได้ เพราะมีเจตนางดเว้น 3 ประการ […]

พื้นฐานของคนดี

ศีล หมายถึง การงดเว้นจากการประพฤติผิดทางกายและวาจา การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย กล่าวคือไม่ทำผิด ไม่พูดผิด ส่วนประเภทของศีลจำแนกตามผู้ปฏิบัติทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตศีล 5 ศีล 8 หรือศีลอุโบสถ เป็นข้อปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์ศีล 10 เป็นข้อปฏิบัติสำหรับสามเณร และศีล 227 เป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุศีลเกิดขึ้นได้ เพราะมีเจตนางดเว้น 3 ประการ […]

ความซื่อตรง

ความเป็นผู้ซื่อตรง หมายถึง ตรงในทางที่ดี ทางสุจริต ตรงต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหายของตน หรือหลักการของตน ประการแรก ซื่อตรงต่อบุคคล คือ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับตนเอง ไม่ว่าจะชั้นสูง เสมอกันหรือต่ำกว่าก็ตาม ไม่คดโกงผู้อื่น ไม่นินทาว่าร้ายใครในที่ลับหลังด้วยเจตนาชั่ว ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ไม่เนรคุณผู้มีพระคุณประการที่ 2 ซื่อตรงต่อเวลา คือ การที่ได้นัดหมายกับใคร เวลาใดแล้ว […]

คนว่าง่าย

คนว่าง่าย มีลักษณะดังนี้ คือไม่พูดกลบเกลื่อน เมื่อได้รับการว่ากล่าวตักเตือน รับฟังด้วยดี ไม่ใช่แก้ตัวแล้วปิดประตูความคิดไม่รับฟังไม่นิ่งเฉยเมื่อได้รับการเตือน นำคำตักเตือนนั้นมาพิจารณาและแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆไม่จับผิดผู้ว่ากล่าวสั่งสอน ผู้สอนอาจจะมีความผิดพลาดเนื่องจากความประมาท ควรให้อภัยต่อผู้สอน เพราะการจับผิดทำให้ผู้สอนต้องอับอายขายหน้าได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามเคารพต่อคำสอนและผู้สอน รู้จักสัมมาคารวะต่อผู้ให้คำสอน และเคารพในสิ่งที่ผู้สอนได้นำมาแนะนำมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่แสดงความถือตัวว่า อยู่เหนือผู้อื่นในสิ่งที่ตัวเองเป็นตัวเองมีมีความยินดีต่อคำสอน ยอมรับในคำสอนนั้นๆ ด้วยความยินดี เช่นการไม่แสดงความเบื่อหน่ายเพราะเคยฟังมาแล้วไม่ดื้อรั้นไม่อวดดี ทั้งที่ตัวเองนั้นผิดแต่ยังดันทุรังทำต่อไปเพราะกลัวเสียชื่อเสียงไม่ขัดแย้ง ในการว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนในสิ่งที่ตรงข้ามกันกับที่เราทำอยู่แล้ว ต้องเปิดใจให้กว้าง ไม่ขัดแย้งต่อคำสอนคำวิจารณ์นั้นๆยินดีให้ตักเตือนได้ทุกเวลา […]

อดทน

ความอดทน หมายถึง ความอดทนเพื่อบรรลุความดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ เมื่อถูกกระทบด้วยสิ่งอันไม่พึงปรารถนา เป็นลักษณะของกายและใจที่พร้อมจะเผชิญกับเหตุการณ์ที่พึงทำหรือที่จะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ โดยไม่มีความย่อท้อหรืออ่อนแอ เมื่อประสบกับสิ่งที่ลำบากหรือสิ่งที่ไม่ต้องการ จำแนกเป็น 3 ประการ คือ ประการแรก อดทนต่อความยากลำบาก ในการดำเนินชีวิต ในบางครั้ง มีปัญหาอุปสรรคและภัยต่างๆ เช่น ในปัจจุบัน ประชาชนส่วนมากประสบภัย น้ำท่วมเป็นเวลานาน ได้รับความเดือนร้อนในหลายจังหวัด ที่เคยอยู่อย่างสุขสบาย […]

พอเพียง

ทุกคนที่เกิดมามีชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้ ล้วนแต่มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญ และจะต้องหาวิธีแก้อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเรื่องกิน การทำงาน การครองชีวิต ชีวิตที่ดีที่สุด คือชีวิตที่สามารถแก้ปัญหาได้ การดำเนินชีวิตอยู่อย่างสงบ เรียบง่าย ควบคุมตัวเองไม่ให้ตกเป็นทาสความอยากมากจนเกินไป นั่นคือ ความรู้จักพอ เพราะเห็นว่ามนุษย์เรานั้นส่วนมากเป็นพวกวัตถุนิยม คือนิยมเรื่องวัตถุฟุ่มเฟือย และนิยมความมีเกียรติ ชื่อเสียง ถ้าใครมีวัตถุนิยมนี้มากจะรู้สึกว่ามีความสุข ส่วนคนที่ไม่มี จะรู้สึกว่าไม่เป็นสุข หรือรู้สึกเบื่อหน่าย […]

เคารพ นอบน้อม

สิ่งที่ควรเคารพ มีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ การศึกษา ความไม่ประมาท การดำเนินตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพ การสนทนาปราศรัย การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความเคารพ คนที่มีความเคารพ เป็นคนน่ารัก น่าเอ็นดู น่าเกรงใจ ได้รับความสุขกายสบายใจ ไม่มีความเดือดร้อน ไม่มีเวรไม่มีภัย สามารถถ่ายทอดความดีจากผู้อื่นได้ง่าย ผู้อื่นอยากช่วยเหลือเพิ่มเติมคุณความดีให้ยิ่งขึ้น เป็นคนไม่ประมาท เป็นคนมีปัญญาละเอียดอ่อน รู้จริงและทำได้จริง เกิดในตระกูลสูงไปทุกภพทุกชาติ […]

แสงสว่างของชีวิต

“ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า เป็นชีวิตที่ประเสริฐ เป็นชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญา” ทุกชีวิตต้องการความสุข หลีกเลี่ยงความทุกข์ แต่เพื่อชีวิตที่ประเสริฐสุด เราต้องเป็นคนมีปัญญา ปัญญาจะเกิดได้ต้องอาศัยการปลูกฝังและพัฒนา เพราะเหตุนั้น การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนปัญญาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากในสังคมมนุษย์ เพราะปัญญาและการศึกษาเล่าเรียน การได้ยินการได้ฟังมาก เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกัน เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ปัญญาคือความรอบรู้ ความเข้าใจสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงวินิจฉัยเหตุการณ์เรื่องราวให้รู้ความจริง ตลอดจนความสามารถในการคิดที่ถูกต้องและแยบคาย คิดหาเหตุผลตรึกตรองอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตและจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุกข์หรือความสุข คนคิดเป็นย่อมได้รับประโยชน์จากเรื่องนั้นมากกว่าเช่นเรื่องของความตาย คนคิดเป็นย่อมเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ทุกข์ร้อน แต่กลับได้ความสงบไม่เศร้าโศกเสียใจ […]