ประพฤติธรรมนำสุข

“ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกาย วาจา และใจ เทวดาและปวงชน ย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้ ผู้นั้นละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสุคติโลกสวรรค์” คำว่า ธรรม หมายถึง สภาพที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ แยกเป็นธรรม ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ได้แก่ ขันธ์ 5 และธรรม คือสภาพที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงรวบรวมจัดไว้เป็นหมวดหมู่ โดยจัดได้เป็น 4 ประเภท คือ ดังนั้น หลักธรรมที่สำคัญหมวดหนึ่งที่จะได้นำมากล่าวในวันนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนำไปประพฤติปฏิบัติ อันจักนำความสุข ความเจริญมาให้นั่นคือ […]